Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Laatste nieuws

Nieuws

Binnenkort meer nieuws en de aankondiging van de nieuwe Algemene Leden Vergadering.

Binnenkort meer nieuws en de aankondiging van de nieuwe Algemene Leden Vergadering.

Huren sociale sector vanwege coronacrisis niet omhoog

De huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot 752 euro) worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. 

Het betekent dat de huren van deze woningen per 1 juli niet mogen worden verhoogd. Hoe het kabinet dat gaat betalen, wordt nog uitgezocht. 

De Kamer nam vorige week een motie aan van de SP samen met GroenLinks en PvdA. De motie kreeg onverwacht steun van de VVD, die bij alle voorgaande voorstellen tegen was. Het CDA noemde dat zo vlak voor de verkiezingen opportunistisch, omdat de VVD steeds tegen was. 

CDA, D66 en ChristenUnie willen niet dat woningcorporaties deze verminderde inkomsten gaan 'betalen'. De partijen stellen voor het geld te halen uit de investeringssubsidies die voor bedrijven apart waren gezet. 

Huurders blij, corporaties noemen het 'weinig effectief' 

"Dit is goed nieuws voor huurders", zegt een woordvoerder van de Woonbond. "Onder het bewind van Rutte hebben huurders het steeds zwaarder gekregen." Uit een rapport van het Nibud uit 2019 bleek dat toen de helft van de huurders moeite had met rondkomen. "Dit is het begin van de reparatie voor de huurders." 

Maar woningcorporatiekoepel Aedes noemt de huurbevriezing weinig effectief. "Met een algemene huurbevriezing krijgen alle huurders weliswaar iets lagere lasten, maar daarvan profiteren ook huurders die het helemaal niet nodig hebben", schrijft Aedes in een reactie. "En juist voor mensen met betaalrisico's is het nauwelijks een oplossing." Aedes had liever maatwerk gezien via bijvoorbeeld de huurtoeslag. 

De koepel is wel opgelucht dat de corporaties gecompenseerd worden voor hun bevroren inkomsten. Minder huurinkomsten betekent namelijk minder investeringen in nieuwbouw en verduurzaming. "Dat is nu niet het geval." 

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber: "We moeten ervoor zorgen dat woningcorporaties hier niet voor opdraaien. Zij hebben financiële armslag nodig om die broodnodige woningen te kunnen blijven bouwen." 

Ook D66 vindt het niet juist als de bouwsector door de maatregel "een klap zou krijgen". Gratis geld bestaat niet, zegt de partij. "Wat ons betreft gebruiken we een deel van de investeringskorting voor grote bedrijven, de BIK, om deze huurbevriezing te financieren." 

"Met een deel van de BIK stimuleer je namelijk de bouw, katalysator van economische ontwikkeling en werkgelegenheid", zegt ook het CDA. 

De BIK, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), is een bij de linkse oppositie omstreden onderdeel van het Belastingplan. Verschillende partijen noemden dit een cadeautje voor het bedrijfsleven. Het plan haalde net een Kamermeerderheid, vooral de VVD is een groot voorstander. 

200 miljoen euro 

Demissionair minister Ollongren trekt jaarlijks 200 miljoen euro uit om woningcorporaties en andere verhuurders te compenseren. Ollongren: "Het is voor mensen belangrijk dat er voldoende nieuwe woningen bij komen en dat woningen onderhouden worden en duurzaam worden gemaakt." 

Het ziet ernaar uit dat er een Kamermeerderheid is om deze 200 miljoen euro te bekostigen uit de reserves voor de BIK. 

Politiek verslaggever Marleen de Rooy: "Nu de verkiezingen naderen en het kabinet demissionair is laten de coalitiepartijen elkaar los. De VVD bleek vlak voor de verkiezingen toch voor het bevriezen van de huren te zijn. Dat wilden D66, ChristenUnie en CDA al langer, en die halen nu het geld uit het potje dat de VVD zo lief is. Je moet dit zien in het licht van de verkiezingscampagne." 

Afgelopen zomer nam de Eerste Kamer nog een zeldzame motie van afkeuring aan tegen Ollongren, omdat zij de huren niet wilde bevriezen. Een meerderheid van de Eerste Kamer wilde dat juist wel

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Woongoed Middelburg (Woongoed) en Huurdersvereniging Middelburg (HVM) werken samen met een gedeeld doel voor ogen: Betaalbaar en goed wonen voor onze huurders van nu en in de toekomst en hebben daartoe deze samenwerkingsovereenkomst getekend. Klik hier voor de Samenwerkingsovereenkomst.

advertentie leden Raad van Advies

Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Middelburg

1. Opening 

De voorzitter, Nellie de Bont, heet alle aanwezigen van harte welkom op de ledenvergadering van de Huurdersvereniging in de filmzaal van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.  

Afmeldingen zijn ontvangen van Sanne Kruijskamp, Nico Oskam, Mariska Duinkerke, Mariska Mombach, Elvira van der Valk, Monique Geerts, mevr. Pagani, Ans Parinussa, Helene Combee, José Joosen, Truike Kamp en Ferrand van Beek 

Het bestuur betreurt het dat ze de leden geen koffie en thee kan aanbieden. Dit wordt niet gedaan om, in verband met corona, rijvorming te vermijden en te voorkomen dat de leden op die manier aan risico’s worden bloot gesteld. Qua zitruimte biedt deze zaal voldoende mogelijkheid om op anderhalve meter van elkaar plaats te nemen. 

 

De voorzitter wijst erop dat het inmiddels ruim een jaar geleden is dat de vorige ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Door omstandigheden was dit eerder niet mogelijk. Deze avond is alle inbreng van de leden hard nodig. Het bestuur heeft namelijk een voorstel dat ze de leden wil voorleggen en waarvoor toestemming wordt gevraagd. 

Een aantal leden heeft een schriftelijke reactie gegeven. Deze reacties zijn even waardevol als de inbreng die het bestuur deze avond hoopt op te halen. 

 

De voorzitter vermeldt het intensieve traject dat de Huurdersvereniging het afgelopen jaar achter de rug heeft. De samenwerking tussen Woongoed en de Huurdersvereniging liep namelijk niet goed. Onder begeleiding van een bureau zijn stappen gezet om de samenwerking HVM-Woongoed te versterken. Dit traject loopt nog steeds. Ze constateert dat de HVM nu op weg is naar een goede samenwerking tussen beide partijen. Dit alles heeft geresulteerd in een concept samenwerkingsovereenkomst met daarin drie voorstellen. Deze worden in het volgende agendapunt  besproken.  

 

2. Samenwerking HVM en Woongoed 

Marijn Dieleman (bestuurslid HVM) licht de gang van zaken toe. Hij wijst op de stukken die in juni per mail zijn toegestuurd naar het email-bestand van huurders. Ook is er een uitgebreid artikel opgenomen in de HVM-Nieuws. Vanuit dit oogpunt verwacht hij dat de notitie over de samenwerking niet heel verrassend is. De huurdersvereniging is het in beginsel eens met de hoofdlijnen. Wel vergt e.e.a. nog uitwerking, zo benadrukt hij. Vervolgens gaat hij de voorstellen langs. 

1 Alle huurders van Woongoed automatisch lid 

Wanneer alle huurders van Woongoed automatisch lid van de HVM worden, dan vergt dit voor de HVM veel administratie. Het huidig ledenaantal van de HVM ligt rond de 900, dit kan oplopen tot 4000 als alle huurders van Woongoed lid worden. Om dat in goede banen te leiden moet je nadenken wat je allemaal moet aanpassen. 

Overigens kan men wel aangegeven dat men geen lid wil worden, maar het principe is dat iedereen lid wordt. 

2 Oprichting raad van advies door de HVM 

Hij merkt op dat de doelgroep van Woongoed is veranderd, onder andere in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Vergeleken met vroeger is, voor mensen met een wat grotere beurs, de sociale huurwoningen niet meer toegankelijk. De corporatie heeft een nog meer sociale taak gekregen: namelijk het huisvesten van personen die zelfstandig moeilijk aan huisvesting kunnen komen of zorg nodig hebben. Dat is de reden om een Raad van Advies op te richten ter ondersteuning en advisering van de HVM. Het adviseren van de corporatie is namelijk volgens de Overlegwet één van de taken van de HVM. De HVM heeft gewerkt met werkgroepen maar de praktijk wijst uit dat het lastig is om deze bemenst te krijgen.  

De verwachting is dat personen meer interesse hebben in het zitting nemen in een raad van Advies dan in een bestuur. 

3 Hoe gaan we om met belangenbehartiging 

De HVM is er om de belangen van huurders te behartigen. Specifiek gaat dat om belangen van alle huurders en niet alleen huurders van Woongoed of individuele huurders. 

Dat laatste kan lastig zijn. De HVM is soms niet in staat om zowel de individuele belangen en zowel de algemene belangen te behartigen. Dit kan leiden tot een conflict. De HVM kiest daarom voor algemene belangenbehartiging; dit geldt dan voor alle huurders van Middelburg en omstreken. U kunt nog steeds wel bij de HVM terecht. Er is nog steeds een telefoonnummer en emailadres. Alleen zal de HVM niet mee gaan naar de klachtencommissie of naar de huurcommissie. Hier zijn andere instellingen voor, zoals de sociale raadlieden en het juridisch loket, maar ook buurtbemiddeling. Een gedachte van dhr. Dieleman persoonlijk is dat er wellicht nog gekozen kan worden voor een tussenvorm zoals een vertrouwenspersoon. 

Als aanvulling noemt Nellie de Bont dat de belangenbehartiging voor alle huurders van Middelburg en omstreken geldt, en niet alleen van de woningcorporatie Woongoed Middelburg.  

Marijn Dieleman onderschrijft dit. Er zijn namelijk ook grote verhuurders die woningen in Middelburg hebben, maar landelijk werken. Of er is een beherende partij, bijvoorbeeld bij studentenhuisvesting. Verder is daar de Woningbouwvereniging Arnemuiden waarvan veel huurders lid zijn bij de HVM. Deze corporatie doet het heel goed, dat is ook landelijk erkend. 

Het bestuur heeft zeker oog voor de belangenbehartiging van niet-huurders van Woongoed. Wanneer die huurders ondersteuning nodig hebben, dan heeft de HVM het plan om hen adviseren/ondersteunen om een bewonerscommissie op te richten, die vervolgens in overleg kan met de verhuurder en daar ook voor wordt gefaciliteerd door die betreffende verhuurder, op grond van de Overlegwet. Dit behoeft nog verdere uitwerking. 

 

Marijn Dieleman wijst erop dat er ook reacties op schrift zijn ontvangen; deze zijn heel nuttig en uiteenlopend. Die reacties zal het bestuur meenemen en kijken hoe die kunnen worden ingepast. 

Hierna biedt hij de aanwezigen de gelegenheid om hun reactie te geven. 

 

2a Reacties op de voorstellen in Samenwerking HVM en Woongoed (In verband met de privacy van de betrokkenen zijn de reacties geanonimiseerd met Huurder 1, Huurder 2 etc. ) 

 1. Huurder 1: Uitstekend idee dat bijna alle mensen die huren van Woongoed lid kunnen worden. Ik vraag me af hoe dat financieel verder moet? 
 1. Huurder 2 : Dat vraag ik me ook af. Iedereen kan al lid worden, alleen moet je het nu aangeven als je betalend lid wil worden. In het andere geval zal je moeten aangeven dat je geen lid wil worden. Worden alle leden dan betalende leden? 

Antwoord: Woongoed spant zich bij het aangaan van huurcontracten in om huurders lid te maken.  Alle leden zullen dezelfde contributie moeten betalen.  

Er zijn twee mogelijkheden. 

 1. De contributie wordt heel laag (een symbolisch bedrag); dat zou een flinke financiële aderlating zijn voor de HVM en daar zou wat tegenover moeten staan van Woongoed. 
 1. <die is niet genoemd door Marijn > 
 1. Huurder 2: Hoe zit dat met huurders niet van Woongoed?  

Antwoord: Zij moeten contributie betalen want zij worden niet automatisch lid. 

 1. Huurder 3: Alleen een opmerking: vroeger werd je bij de woningbouwvereniging Middelburg automatisch lid. Alleen op uitdrukkelijk verzoek kon je hiervan uitgesloten worden. Als je wil zien van het aandeel zal zijn van niet-leden, dan kan je daarop teruggrijpen. Dit moet te vinden zijn. Destijds had je ook inspraak. Dat is er nu niet meer omdat het een woningcorporatie is.  

Antwoord: Er is nu inspraak via de huurdersvereniging.  

 1. Huurder 4, als vertegenwoordiger van zijn dochter. Hij is aspirant lid van de HVM en zelf ook huurder van Woongoed. Is Woongoed akkoord met de drie voorstellen die u heeft gegeven? 

Antwoord: Ja, maar dan wel met alle drie gelijk. 

Huurder 4: ik denk dat Woongoed een bepaalde verplichting heeft. Woongoed geeft 70.000 euro per jaar. En er zijn 900 leden lid van de vereniging waarvan ¾ lid van Woongoed. Woongoed heeft 6000 huurders. Ik denk dat Woongoed verplicht is om een substantiële bijdrage te leveren om uw voorstellen uit te voeren. Bijv. voor een Raad van Advies. Ik heb veel te maken gehad met allerlei raden. Je kan niet volstaan met vrijwilligers. Woongoed zal dan met voorstellen moeten komen om die Raad van Advies in te vullen.  

Antwoord: dat is zeker onze denkrichting, dus dat Woongoed dit faciliteert en er (volledig) voor betaalt. Daar is al overleg over geweest. 

Huurder 4: Dus niet alleen vrijwilligers die de Raad van Advies gaan vormen? Ik heb best wat ervaring met raden etc. je krijgt heel moeilijk mensen die dit werk willen doen, want het is een hell of a job. 

Antwoord: Ja, daar heeft u gelijk in. Dit vergt verdere uitwerking. Het betalen van een presentiegeld zou kunnen, maar daar zijn we nog niet aan toe om dat te regelen want dit kan ook een tegenovergesteld effect hebben. We denken wel aan mensen die dat op vrijwillige het doen met een vrijwilligers vergoeding. 

Huurder 4: In dat geval maak ik mij zorgen over de invulling. Jongere mensen zijn niet in de gelegenheid om dit soort werk te doen. De groep die daaraan zal kunnen deelnemen zijn de ouderen en die groep wordt steeds dunner. Woongoed zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Antwoord: Deze zorg delen we. Een Raad van Advies, bestaande uit 15 personen, die dit op loonbasis doet, wordt een dure Raad. 

 1. Huurder 3: De HVM heeft al jaren moeite om het bestuur volledig te krijgen. We hebben eens gehad dat bestuursleden een vorm van vacatiegeld kregen. Dat is uit de klauw gelopen. 

Ik vraag me af hoe je een Raad van Advies voor elkaar krijgt. Waar haal je de 5 of 10 man vandaan en hoe houd je ze vast? 

Antwoord: Helemaal eens. Maar als we zo gaan denken, dan komen we nergens. 

Er moet eerst structuur zijn en dan kijken wat er nodig is om dit in te vullen. De HVM en Woongoed is het eens over de structuur. Daarover hebben de instemming van deze vergadering nodig. Dan gaan we verder met de uitwerking en invulling. Het klopt dat dit een spannende aangelegenheid is maar ik (Marijn Dieleman) kijk er wel naar uit. 

 1. Huurder 5: Is er een Raad van Advies nodig? Kan die sociale doelgroep waar u het over had, zichzelf niet vertegenwoordigen? We zijn andere mensen dan 30 jaar geleden. Zijn wij onmondig en hebben we dan advies nodig? 

Antwoord: Voor een deel kunnen huurders zich heel goed vertegenwoordigen, maar voor een deel ook niet. De Raad van Advies heeft een ruimere invalshoek dan de huurder. We hebben ook veel doelgroepen binnen de corporatie. Uitgaande van de opdracht van de woningcorporatie, kan je ervanuit gaan dat er veel huurders zijn die moeite hebben om voor zichzelf op te  komen en die wel degelijk belangen hebben. Dit wordt steeds meer omdat er steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en dus zorg nodig hebben.  

 1. Huurder 3: Als je geen hypotheek kan krijgen, kan je dan niet voor jezelf zorgen? 

Antwoord: Jawel, je kan dan wel voor jezelf zorgen. 

Huurder 3 : je bent dan alleen niet kapitaalkrachtig genoeg en dan heb je een probleem? Heb je dan een sociaal probleem? 

Antwoord: Volgens onze samenleving, het is erg genoeg, maar iedereen die minder dan 30.000 euro verdiend is een sociaal probleem. Heel veel mensen die daar boven zitten zijn ook een sociaal probleem want die krijgen ook geen huis. Dat is nog veel gekker. 

 1. Huurder 5 : Terug naar het uitgangspunt: hebben we wel een Raad van Advies nodig? 

Antwoord: Het is een invulling. Je wil niet dat de deelnemers aan de Raad er zitten om er financieel beter van te worden. Dan komen er verkeerde mensen op af. 

 1. Huurder 3: In de Raad van Commissarissen van Woongoed zitten huurderscommissarissen. Is daar al een overstap voor bedacht naar de Raad van Advies?  

Antwoord: Nee, zij hebben een hele andere functie. Met deze huurderscommissarissen hebben we op regelmatige basis overleg. Zij zitten in de Raad van Commissarissen van Woongoed zonder last of ruggespraak. Zij hebben andere verplichtingen en andere taken. Genoemde personen zijn gewone commissarissen met als extra aandachtsgebied de huurders. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de HVM. Zij moeten toezicht houden op de bestuurder en op de financiën van de corporatie en daar heeft de HVM niet mee te maken. Hier verandert niks aan. 

 1. Huurder 6: Voorstel 1 en 3 lijkt niet samen te lopen. Je vraagt mensen om lid te worden van de huurdervereniging maar bij voorstel nr. 3 wordt gezegd dat er minder individuele hulp wordt gegeven. Voor de individu wil je minder betekenen. Niet in alle gebieden zijn bewonerscommissies actief. Waar moet je terecht met problemen als schimmel of vocht in de woning?  

Antwoord: De HVM zal luisteren naar de klacht en de individuele huurder vertellen welke weg die huurder moet bewandelen. 

Huurder 6: Waarom ben je dan lid van de huurdersvereniging? 

Antwoord: Als we klachten krijgen van 5x dezelfde, dan is dat een signaal en gaan we daarmee aan de slag vanuit belangenbehartiging. 

Huurder 6: Daar kan wel jaren tussen zitten. Dan sta je als huurder alleen en waarom moet je dan lid blijven? Als de huurdersvereniging mij niet gaat helpen, dan kan ik ook wel een oplossing bedenken waar ik naar toe moet. 

 1. Huurder 7: De huurdersvereniging behartigt toch de belangen van alle huurders? Ook de hoogte van de huur? Dus wat mevrouw zegt, is geen waar. De mensen die geen lid zijn van de huurdersvereniging profiteren wel mee van de algemene belangenbehartiging die wordt gedaan. Zo zit het in elkaar en individueel krijg je wel advies. 

Antwoord: Dat klopt. We kunnen adviseren waar je terecht kan. Ook praten we met Woongoed over zaken die wij signaleren en die niet goed lopen. Daar hebben we u wel voor nodig. Wat we alleen niet doen, is met u samen naar Woongoed gaan en zaken voor u regelen. Dat gaat niet goed. 

 1. Huurder 5: Dat gaat niet goed omdat Woongoed dolgraag van de individuele belangbehartiging af wil. Dat is al jaren zo. 
 1. Huurder 8: Ik ben een probleemgeval hoor ik net. Ik vraag me af waarom dat op deze wijze omschreven wordt maar u kwetst mij wel. U kunt wel zeggen dat dit de doelstelling van Woongoed is, maar is mijn geld minder waard dan van iemand die in de vrije sector huurt? 

Antwoord: Nee dat is niet zo. Ik wijs alleen op de verandering in de maatschappelijke situatie en de doelstelling van Woongoed. Maar een deel van de huurders is nog exact hetzelfde. 

Huurder 6 en 8: Dat zou dan anders omschreven moeten worden. 

Huurder 6: Ik ben het met mevrouw eens dat het kwetsend is dat je, als je huurt, dat je dan gezien wordt als een sociaal probleem. Ik vind dat niet netjes dat het hier zo besproken wordt, als dat toevallig zo in de wetgeving is opgenomen. 

Antwoord: ik denk dat u het zich meer aantrekt dan nodig is. Studenten zijn ook een doelgroep. 

Huurder 6: u had het ook anders kunnen verwoorden en niet dat we een sociaal probleem zijn. Ik denk dan aan mensen die overlast veroorzaken, dat is een probleem, maar iemand is geen probleem als die in de sociale sector huurt. Dat bent u toch wel met me eens. U had het anders kunnen verwoorden. 

Antwoord: Dat ben ik met u eens. Het is een kwestie van woorden. Ik heb geprobeerd de maatschappelijke ontwikkeling te schetsen. Met de huurders van woongoed is juist niks mis mee, in tegendeel. 

 1. Huurder 6: We hebben dit per mail binnen gekregen. Ik hoor u continue zeggen: dit zijn drie voorstellen maar het behoeft nog invulling. Er is aan ons verzocht wat we hiervan vinden. Hoe kunnen wij onze stem uitbrengen op een voorstel wat hier summier verwoord is en wat nog invulling moet krijgen? Wellicht denk ik straks na de invulling: als ik dit had geweten, dan had ik er niet op gestemd. 

Wat mij ook bevreemdt: Woongoed wil alle drie de punten of helemaal niks. Waarom wordt ons dit als drie voorstellen aangeboden? Wat is de bedoeling van Woongoed hierachter?  

Ik hoorde u ook iets zeggen over een vertrouwenspersoon bij Woongoed. Wie is die persoon, is die persoon van Woongoed, of van de HVM? 

Antwoord: dat laatste is een privé ingeving van mij, dat heb ik gezegd. Dit was meer ter illustratie waar we aan kunnen denken. Hier is nog geen sprake van. Je kan denken aan iemand in dienst van SWM. Die persoon moet zeker onafhankelijk zijn. 

Huurder 6: een vertrouwenspersoon moet zeker onafhankelijk en onpartijdig zijn. 

Hoe zit het met die drie punten of helemaal niks? 

Antwoord: Anders blijf je schuiven met afspraken en kom je niet verder. Dit is deel van de principeovereenkomst. Het is een kwestie van geven en nemen en daar kan je geen delen uithalen. 

Huurder 6: U zei net dat er drie voorstellen waren. Daar kunnen we dus uit kiezen. 

Antwoord: Nee dat kan zeker niet. Het is één voorstel uit drie delen. 

Wat is het voordeel van deze drie punten? 

Antwoord: Dan kunnen we verder met het vormgeven aan deze punten, financiën regelen etc.  

 1. Huurder 4: U bent toch niet bezig met het creëren van een log lichaam? 

Antwoord: Nee juist niet. 

 1. Huurder 6: Als leden van de HVM tegen stemmen, wat dan?  

Antwoord: Dan is er geen overeenkomst en dan moeten we zien wat er gebeurd. Dan begint alles weer van voren af aan? Ik (Marijn Dieleman) denk dat Woongoed dan een stichting opricht.  

 1. Huurder 6: Woongoed is toch wettelijk verplicht om een financiële bijdrage te leveren aan de HVM? 

Antwoord: Nee, Woongoed is verplicht om overleg te organiseren. Als ze daarvoor een andere insteek kiest, dan is er geen HVM nodig. Het is niet zo simpel. 

 1. Huurder 5: Als er een huurdersvereniging is, dan moet Woongoed luisteren. Je zit altijd aan tafel. Dus de HVM moet wel altijd bestaan om zijn werk kunnen doen.  
 1. Huurder 6: Ik ben voorstander van veranderingen, en denk dat de HVM een belangrijke rol kan spelen en meer leden moet trekken. Maar het is zorgelijk dat Woongoed toch erg bepaalt wat de HVM straks mag gaan doen. 

Huurder 4 sluit zich hierbij aan. 

Als het spreekuur wegvalt, is er nog steeds een groep die zich niet wil of kan uiten per telefoon of mail. Zij vinden het fijner om naar een spreekuur te komen. 

 1. Huurder 3: ik heb verschillende functies uitgevoerd binnen een bedrijf en heb nooit een botsing gehad tussen individuele belangenbehartiging en de algemene ledenbehartiging. Ik begrijp niet dat de individuele belangenbehartiging door de HVM naar een juridisch loket wordt doorgeschoven. De HVM is opgericht om de belangen van huurders en van woningzoekenden te vertegenwoordigen in de breedste zin van het woord (statuten). Ik begrijp de tegenstelling niet. Zowel de huurdersvereniging en de corporatie zijn op zoek naar een gezonde en een veilige woonomgeving van Middelburg, dan vind ik dat een tamelijk corporatistische benadering. Je hoort dictators dat wel eens zeggen: we vechten voor de zelfde zaak. 

Antwoord: Ik ben het wel met je eens. Daar zit een soort samenwerkingsgedachte achter. In plaats dat je tegenover elkaar staat.  

Huurder 3: Dat wordt nu de nek omgedraaid. 

Antwoord: Dat is nog maar de vraag. Het kan zijn dat de belangen van de huurders beter uitkomen omdat je meer vertrouwen geniet. In de zorg is ook heel duidelijk de individuele belangenbehartiging en de algemene belangenbehartiging uit elkaar gehaald. Ik weet dat het bij vakbonden niet zo is, maar dat is een andere omgeving. Zo is daar ook de rechtsbijstand in een aparte tak opgedeeld. Ik begrijp het wel, maar vind het niet goed vergelijkbaar want dan worden binnen de organisatie schotten aangebracht. Misschien is het probleem wel dat we veel te klein zijn. 

 1. Huurder 9: Ik wil nog over die individuele belangen als voorbeeld noemen de renovatie van de Edelstenenbuurt. Ik heb daar een algemeen belang van gemaakt. Er waren veel individuele problemen en die zijn toen gekoppeld omdat die personen dat niet konden verwoorden. Ik heb het idee dat Woongoed dat individuele niet wil, omdat dat lastig is, of irritant of wat dan ook. Maar je kan er juist algemene problemen door constateren. 

Antwoord: helemaal eens, dat willen en blijven we ook vooral doen. 

 1. Huurder 5: Sommige problemen zijn toch niet algemeen? Die komen niet in een hele wijk of buurt voor. 

Antwoord: dat klopt, sommige zaken zijn heel individueel. 

 1. Huurder 1: Hoort woongenot hier ook bij? Je zou denken dat dat individueel is. Maar als er overlast is, bijvoorbeeld van een huisnummer, dan haal je zo al 20 handtekeningen op als je een petitie houdt in de Bomenbuurt. Woongoed doet er niks aan. Bij de gemeente doen ze er niks aan. De HVM kan er niks aan doen. Er zijn invallen geweest door de politie in dat huis. Het is een ramp. Ik vind dat dit bekeken zou moeten worden maar als ik het goed begrijp gaan jullie dat niet meer doen. 

Antwoord: Er zijn veel soorten overlast. Dit is niet een taak van de huurdersvereniging. Wat wel kan is dat de HVM klachten meldt bij Woongoed tijdens het overleg met de corporatie en het daar op tafel legt. Maar daar is het probleem niet mee opgelost. 

 1. Huurder 9: Ik wil me aansluiten bij wat anderen zeggen over het individuele aspect. Ik heb één of twee jaar geleden dit ook al eens gezegd. Het leek toen ook al dat Woongoed het individuele weg wil hebben. Ik blijf de vraag weer stellen: Wat is er mis met het individuele? Dat werkt juist heel goed. Anneke heeft me een paar keer goed advies gegeven. En anderen ervaren dat ook zo. Waarom moet dat weg. Ik heb het gevoel dat dit meer afstand schept tussen de HVM en ons. Meer afstand en dat is voor mij niet wenselijk. 

Zaal: dat vind ik ook, ik sluit me ook aan. 

Huurder 9: Ik krijg het gevoel alsof de HVM opnieuw ingericht moet worden, in plaats van dat ze vooruit kan met dat ze er kunnen zijn voor de huurders. 

Antwoord: het probleem is dat het bestuur maar uit drie personen bestaan. We moeten iets doen anders bestaan we straks niet meer. Als jullie het er niet mee eens zijn, dan kan ook. Maar dan weet ik het niet meer. 

 1. Huurder 6: Er staat duidelijk voorstel 1,2 en 3. Woongoed ziet dit als één voorstel. Mevrouw verwoord het heel duidelijk. Als de HVM instemt met dit ene voorstel ga je enorm aan de leiband lopen van Woongoed. Er zullen veel mensen zijn die liever op een spreekuur willen komen dan dat ze het via email of telefoon moeten doen. Er zijn ook problemen die dankzij het individuele spreekuur opgelost konden worden zonder dat men naar een juridisch loket moest. Dat zijn best zware middelen. Als je die stap kan voorkomen door één of twee gesprekken met de HVM is dit alleen maar een win-winsituatie. Niet iedereen zit te wachten op een gang naar een juridisch loket of rechtbank. 
 1. Huurder 8: Goed dat je dit zegt, want een sociale raadsman of juridisch loket kan niet iedereen betalen. Er zijn mensen waarbij de vaste lasten hun inkomen overstijgen. Een kortere lijn zonder externe partij is dan veel prettiger. 

Huurder 6: Sommige problemen zijn ook op te lossen met een individueel gesprek. Dat is aantoonbaar. Hoeveel is er wel niet opgelost samen met Anneke of door de bemiddeling van Anneke. Hier wordt aan voorbij gegaan, niet alle problemen hebben een juridische grondslag. Want als je naar het juridisch loket gaat bellen, wordt er gekeken of het stand houdt bij een rechtbank en of dat een juridische grond heeft. Niet elk probleem zal een rechtbank halen terwijl dat wel kan worden opgelost met individuele bemiddeling. 

Antwoord: ik begrijp uw standpunt. Het is een taak van de corporatie in zijn algemeenheid om geregeld te hebben dat zij functionarissen hebben die ervoor zorgen dat de huurders krijgen wat ze nodig hebben. Als dat niet werkt zou je kunnen denken aan een huurdersvertrouwenspersoon, waar je die ook neerzet. Op dit moment kiezen we niet voor een dergelijke persoon. 

Huurder 6: als je de vertrouwenspersoon niet onder de HVM schaart, haal je al veel kracht weg want je staat als HVM veel sterker als dat die vertrouwenspersoon individueel opereert. 

Huurder 8: Er zouden juist meer van dergelijke personen moeten zijn, bijv. een stuk of 2. Anneke kan het ook niet allemaal alleen. Zij is onvervangbaar. 

Antwoord: het probleem van de belangenbehartiging is misschien wel heel anders en groter dan nu voorligt. 

 

Nellie de Bont constateert dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven door de leden die aanwezig zijn. De HVM kan dit echter niet ter plekke oplossen. Marijn stelt voor om een stemming te houden. 

 

 1. Huurder 10: Ik zit al heel lang met mijn vinger omhoog. ik wou een motivatie aandragen waarom ik denk dat een  juridisch loket en sociale raadlieden geen goed idee is, Deze staan veel verder weg. Zo iemand als Anneke is veel meer op de hoogte van alles. Een juridisch loket is daar niet in gespecialiseerd. 

Zaal: En daarbij gaat Anneke met pensioen, komt daar een ander voor? 

Antwoord: dat is een probleem apart en moeten we het ook nog eens over hebben. 

 1. Huurder 5: Mag ik iets zeggen over het stemmen? Een heleboel mensen hebben die stukken niet gehad. Ik heb ze nu, maar de mensen die thuis zitten weten van niks. 

Antwoord: wij beschikken over een slecht emailbestand. De brief die we hebben rondgestuurd aan de leden kost de HVM bijna 1000 euro. Doen we het hele pakket met vergaderstukken erbij dan kost het 5000 euro. De voorstellen hebben in het HVM nieuws gestaan. 

Zaal: Hoe kunnen we hier stemmen?  

Antwoord: We kunnen alleen stemmen met de mensen die er zijn. Iedereen heeft de gelegenheid gekregen om te komen. Als je niet komt gaat je stem verloren. Het kan zijn dat de grote meerderheid anders denkt dan u die hier wel bent, maar dan moeten ze echt komen. 

Zaal: Waarom laat u niet schriftelijk stemmen? Er kunnen vanavond ook maar een beperkt aantal mensen binnen zijn door corona.  

Antwoord: als er veel meer mensen zich hadden aangemeld, dan hadden we het anders gedaan. 

Huurder 6: Feit blijft dat we over 1 voorstel stemmen en niet over 3 losse voorstellen, wat inhoudelijke uitgewerkt moet worden. Dus we stemmen voor iets wat we niet weten, wat in het luchtledige zweeft. Hoe kan je stemmen op iets waarvan de inhoud niet bekend is. Ik vind het niet zo netjes dat dit door mijn strot wordt geduwd waarvan ik niet weet welke kant het opgaat. Werk het eerst beter uit en breng het dan in stemming. 

Huurder 4: ik heb het idee dat u als voorzitter een ander voorstel had dan het nu in stemming te brengen. Ik kreeg de indruk dat u het voorstel wilde terugnemen. U heeft de vergadering gehoord, en ik stel voor dat u het voorstel terugneemt. 

Antwoord: De vraag is of dit wijs is. Ik heb misschien wel liever dat het afgestemd wordt, dan dat het teruggenomen wordt. Als het voorstel teruggenomen wordt, dan sta ik met lege handen. Ik heb dan misschien liever helderheid van de vergadering, denk ik. Daar twijfel ik over. 

Zaal: U kunt dan wel de leden beter informeren. 

Antwoord: ik denk niet dat ik de tijd krijg om het verder uit te werken, eerlijk gezegd. 

Huurder 6: U zegt dat u niet de tijd krijgt om het verder uit te werken. 

Antwoord: Niet als er geen besluit ligt. Als ik niet een uitwerkingsrichting heb, dan hebben we niet de tijd om het verder  uit te werken. 

Zaal: van Woongoed? 

Antwoord: Ja van Woongoed. 

 1. Huurder 8: Wij weten nog niet hoe de uitwerking wordt. Stelt dat we allemaal zeggen dat het goed is, dan krijgen we misschien wel richtlijnen die tegen de huurders zijn. 

Antwoord: dat begrijp ik niet goed. 

 1. Huurder 6: Deze voorstellen, die nu 1 voorstel blijken te zijn, moeten nog worden ingevuld. Wat is de achterliggende gedachte dat het niet eerst verder uitgewerkt kan worden? 

Antwoord: We hebben Woongoed nodig om het uit te werken. Als we geen beginpunt hebben dan wil Woongoed niet verder. Omdat je dan niet weet waar je uitkomst. 

Zaal: Dat weten wij nu toch ook niet? 

 1. Huurder 11: U gebruikte het woord (a)sociaal. De hele huurdersclub viel onder een sociale paraplu. Als dat wordt volgehouden dan ga ik nu naar huis. Wij vallen niet ergens asociaal of sociaal onder. We zijn compleet normale huurders en verdedigingen onze belangen en meer niet. We zijn lid geworden van deze club om met meerdere mensen de belangen te behartigen. Woongoed vindt het prima als ze zelf aan het stuur zitten.  

Wij hebben een bewonerscommissie. We zijn er getuige van geweest dat door Woongoed alles is weggehaald: de koffiegroep, de koffiekamer, alles is afgepakt. Ik heb er een bond bij gehaald en die komt ook niet verder. Zo erg is het. 

 1. Huurder 1: als er niks gebeurd, dan heb ik het idee, dat de HVM  ter ziele gaat. Dan is onze invloed verloren.  

Huurder 5: Beter geen HVM dan een slechte HVM. 

Zaal: veel rumoer. 

Antwoord: ik zit hier als  vrijwilliger, ik krijg er niks voor betaald. <protesterend geklap>  

Huurder 12: Als jullie niet met onze signalen rekening wil houden dan hou ik ermee op. 

Antwoord: We zeggen juist dat we met jullie rekening willen houden, dat doen we graag. Maar je moet een beginpunt hebben, anders komen we niet verder. 

 1. Huurder 13: Waarom is er niemand van Woongoed bij? 

Antwoord: Die is er wel, maar die heeft nu geen rol. Het is onze vergadering, niet van Woongoed. Ik heb overleg met Woongoed gehad over het maken van een overeenkomst en natuurlijk moeten we samen daarin verder. Een deel van de voorstellen komt inderdaad van Woongoed. Een overeenkomst komt namelijk van twee kanten, anders kan je het geen overeenkomst noemen. Deze besluiten gaan over het voorbereiden van een overeenkomst. 

Huurder 14: Het feit dat we alleen iets kunnen vinden van alle drie de voorstellen, dat is door Woongoed ingebracht. 

Antwoord: Dat klopt. 

 

Nellie vraagt of het een idee is dat we de voorstellen aan u voorleggen, met in achtneming van alle opmerkingen. Daarmee gaan we terug naar de tekentafel van Woongoed. 

 

 1. Huurder 5: Waarom moeten we daarmee instemmen? Ik ben maar een week geleden gevraagd hierbij te komen. Je kan toch niet mensen vragen om binnen een week hier te komen? 

Antwoord: we hebben ruim op tijd laten weten dat deze bijeenkomst wordt gehouden en hebben ons aan de tijd genoemd in de statuten gehouden. 

 

Nellie de Bont stelt voor om van alle voorstellen te vragen of u akkoord kunt gaan en we nemen alle signalen mee. 

 

 1. Huurder 5: Van mij mag je verder maar ik ga dit niet goedkeuren. 
 1. Huurder 3: In de statuten artikel 2 staat: de vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen en ondersteuning te geven aan huurders en woningzoekenden van woonruimte in de gemeente Middelburg. De voorstellen zijn in strijd met deze doelstelling. Het enige wat erop zit is een aparte vergadering beleggen en de HVM opzeggen. Ik geef dit in overweging mee. 

 

 1. Huurder 14: Ik heb ooit geleerd dat een woningcorporatie de taak heeft om te zorgen voor sociale (huur)woningen. Dat sociale is steeds verder te zoeken naar mijn idee. 
 1. Huurder 1: Woongoed heeft een vreselijke situatie gecreëerd. In Goes en Arnemuiden loopt het wel goed. Het is niet voor niets dat er mensen die bij Woongoed hebben gewerkt, weer verdwenen zijn. Het ligt aan Woongoed en niet aan jullie. De gemeente moet daar maar eens naar kijken. 

<zaal: klapt en is het hiermee eens> 

 1. Huurder 15: ik vroeg me af, is bekend wat een nee  uit de zaal als consequenties voor de HVM heeft?  

Antwoord: Dat weten we niet. Of we houden ermee op, dan houdt de HVM op om te bestaan of we verzinnen een nieuw plan maar dan zijn we weer een jaar verder en het zal er dan ongeveer hetzelfde uitzien, ben ik bang. 

Huurder 1: Het zal niet veranderen zolang Woongoed bestaat.  

Huurder 8: Dus Woongoed trekt aan de touwtjes en wij zijn maar gewoon poppetjes? 

Antwoord: de basisgedachte hierachter is om daar wat aan te veranderen. 

Huurder 8: het wordt nu als één voorstel gebracht en we mogen akkoord gaan of niet akkoord gaan. En als we er niet mee akkoord gaan, dan trekt Woongoed toch nog aan de touwtjes? Hoe kan dat? 

Antwoord: Er ontstaat dan een ongewisse situatie waarvan we niet weten hoe dit gaat lopen. Je moet ergens afspraken maken, je moet verder. Daar gaan jullie ook over en daarom ligt dat hier voor. Als jullie dit niet willen dan is dat ook prima. 

Huurder 8: Hoeveel van de 6000 huurders van Woongoed zijn lid van de HVM? 

Antwoord: 600 a 700 leden. 

Huurder 8: Krijg je dan een goed beeld van wat er speelt in huurdersland?  

Antwoord: Nee dat is één van de redenen voor dit voorstel. 

Huurder 8: Je hebt heel veel mensen die je niet digitaal kan bereiken. Die geen internet aansluiting hebben, of de taal niet machtig zijn. Dan is het toch erg lastig om die doelgroep ook te bereiken, die doelgroep doet er toch ook toe? 

Antwoord: We hebben het HVM-Nieuws, die valt 4x per jaar op de deurmat. 

Huurder 6: Die wordt alleen bij de leden van de HVM bezorgd. Die andere 5.400 mensen bereik je dus niet. Daar zou Woongoed een rol in  kunnen spelen. Ik begrijp dat veranderingen nodig zijn, maar ik blijf erbij dat Woongoed in dit geval bepaalt wat er gaat gebeuren en dat stuit mij enorm tegen de borst. Woongoed had ook met een definitief voorstel kunnen komen om aan ons voor te leggen. Nu zegt Woongoed: willen ze  nu niet, dan doen we niks en dat stuit mij tegen de borst. 

 1. Huurder 5: Ik zou willen voorstellen om niet te stemmen voor een ja of nee maar om te stemmen of de HVM hiermee moet doorgaan, met het uitwerken van dit voorstel met alles wat hier gezegd is.  
 1. Huurder 14: Woongoed heeft zelf niet hoge ogen gegooid wat betreft trouw. Er zijn soepsessies gehouden en daar zou van alles en nog wat mee gedaan worden. Men deed een plas en alles bleef zoals het was. De stekker is eruit, er is totaal geen inspraak mee. Bijv. voor mensen die geen geld hebben goedkope schuttingen helpen plaatsen of beplanting. Ze doen er niks mee. Men heeft geen vertrouwen meer in Woongoed. Dat is het hele punt. Dit wekt irritatie op. 
 1. Huurder 8:  Het is zelfs zo, dat wanneer men problemen heeft met een woning en contact opneemt met Joziasse of een andere aannemer, dan beklijft het niet. 

Antwoord: Het lijkt me tijd te worden voor een motie. 

 1. Huurder 1: Vertrouwen we deze mensen van de HVM? Dan moeten ze de kans hebben om met woongoed om de tafel te gaan zitten.  
 1.  Huurder 16: Wie is Thea de Feijter? 

Antwoord: Zij heeft als beroep om woningcorporaties en huurdersorganisaties te adviseren en te begeleiden. Er zijn inleidende gesprekken gevoerd om te kijken of we dichter bij elkaar konden komen om gezamenlijke plannen te maken. 

Blijft u in gesprek met haar? 

Antwoord: Als dat nodig is dan kan dat, als dat niet nodig is dan doen we dat niet. De gesprekken met haar kosten veel geld en zijn in principe afgelopen.  

 1. Huurder 16: Was het doel van de gesprekken ook uitbreiding van het bestuur? 

Antwoord: Ja, oorspronkelijk wel, maar de uitbreiding heeft een andere vorm gekregen, namelijk in de Raad van Advies. Die is daarvoor in de plaats gekomen. 

Je kan namelijk met een kleiner bestuur werken als je een Raad van Advies hebt, die je op onderdelen adviseert. Daarmee beperk je de bestuurstaken besturen. 

De Raad van Advies gaat dus ook werken? En dat zonder dat ze betaald worden? 

Antwoord: het idee is dat ze niet betaald worden. 

Je gaat toch niet voor niks een moeilijke taak op je nemen? Veel mensen werken overdag en hebben geen tijd of geen zin om daarnaast ook nog eens een bestuursfunctie op zich te nemen. De mensen die niet meer werken hebben vaak geen zin erin. 

Huurder 3: Dit is overal het zelfde, ook bij sportverenigingen of andere verenigingen. Als je een ledenvergadering uitschrijft komt er anderhalve man en een paardenkop. 

 1. Ruud Buitenhuis( bestuurslid HVM) : Ik heb het idee dat de inschatting die we gemaakt hebben niet juist is. Dat is geen verwijt naar het bestuur. We hebben waarschijnlijk niet goed nagedacht dat het zo zou lopen als vanavond. We zijn als bestuur verplicht om goed te luisteren naar alles wat vanavond is gezegd en die dingen te doen wat nodig is de HVM overeind te houden. Dat is mijn persoonlijke mening. 

Antwoord: Het is best goed gegaan. Het is lastig voor de HVM om de mening van de leden te vertegenwoordigen want daar zijn we voor. Zo zetten we bijvoorbeeld ook enquêtes uit maar daar komen niet veel reacties op. Ook vragen om respons in de HVM-Nieuws levert weinig op. Des te belangrijker is een bijeenkomst als deze. We zijn heel blij met alle reacties. 

 

Het bestuur belooft deze notulen te delen met de gesprekspartner, met Woongoed Middelburg. 

 

2b Stemming over de voorstellen 

Eensgezind wordt besloten dat een stemming over het voorstel geen zin heeft.  

De leden spreken hun vertrouwen in het bestuur uit en verzoeken het bestuur van de HVM om verder te gaan praten met Woongoed. 

Het bestuur zegt blij te zijn dit gesprek, ook al was het soms scherp. Er is veel waardering voor de getoonde betrokkenheid en de input van de leden. Beloofd wordt dat het bestuur hiermee teruggaat aan tafel bij Woongoed. 

 

3. Verslag ledenvergadering 2019   

Op de eerste pagina staat dat er nieuwe prestatieafspraken met Woongoed en de gemeente Middelburg gemaakt zullen worden. Zijn die gemaakt? Het bestuur antwoord dat dit niet is gebeurd. Het is wel geagendeerd en er is inmiddels een overleg over gevoerd. De uitkomst is dat er afspraken gemaakt worden als er een Woonvisie is opgesteld en een woningmarktonderzoek is geweest. 

We hebben wel nog jaarafspraken te maken en daar zijn alle drie de partijen (HVM, gemeente, Woongoed Middelburg) bij betrokken en dat doen we wel. Dit betreft meer beleidsmatige ontwikkelingen. 

 

Huurder 14: Wanneer worden er voldoende sociale woningen bijgebouwd. Ik zit al zo lang te wachten op iets anders? Ik heb altijd mijn huur en gemeentelijke lasten betaald en er is niks te krijgen. 

Antwoord: De HVM benoemt dit steeds. Ook wij willen meer sociale woningen in ontwikkelingsprojecten. Daarom hameren we ook op de Woonvisie. We zijn  hierin afhankelijk van de gemeente. Woongoed wil dit ook graag en daarin steunen we Woongoed van harte. 

 

Huurder 5 geeft aan het idee te hebben dat Woongoed meer bezig is met studentenhuisvesting.  

Aangezien dit geen relatie heeft met het verslag, gaat het bestuur hier niet verder op in. 

Er zijn geen andere op- of aanmerkingen op het verslag, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. HVM jaarverslag 

Er zijn geen reacties op het HVM-jaarverslag. Het bestuur vraagt de leden om, wanneer men kandidaten kent die zitting in het bestuur zouden willen nemen, deze zich te laten aanmelden.  

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

5. Financieel verslag. 

In het financieel verslag geeft het bestuur verantwoording van de inkomsten en uitgaven. De voorzitter merkt op dat de reserves van de HVM elk jaar verder slinken. Ook dat is reden om na te denken over het voortbestaan van de HVM. 

 

Er is geen sprake meer van een bijdrage van Zorgstroom. Zorgstroom heeft het complex in de Gerbrandylaan niet meer in hun verhuurportefeuille.  

Op de vraag of de nieuwe verhuurder geen bijdrage kan leveren, antwoordt de voorzitter dat dit een landelijke verhuurder is en dat maakt het lastig. Overigens moet die, in voorkomend geval, wel een bewonerscommissie faciliteren en financieren. De HVM begeleidt en adviseert op dit moment de bewoners van de Gerbrandylaan bij het opzetten van een bewonerscommissie. 

Hierna wordt het financieel verslag vastgesteld. 

 

6. HVM begroting  

Deze begroting kan niet worden gepresenteerd. Er zijn nog posten die moeten worden ingevuld, zoals de subsidie van de gemeente en van Woongoed.  

 

7. Rondvraag 

Hoe zit het met de schriftelijk opmerkingen van de afwezige leden? De schriftelijke opmerkingen zitten in dezelfde lijn. Toch zijn er ook veel reacties waaruit blijkt dat men het voorstel goed vindt.  

De meeste reacties gaan over het derde punt van het voorstel.  

 

Ik ben benieuwd naar het antwoord van de gemeente of ze sociale woningen gaan bouwen. Ik zie dure wijken verschijnen en vraag me af wanneer wij aan de beurt zijn? 

Het bestuur antwoordt dat de gemeente dit voorlopig niet doet. De Woonvisie moet daarvoor eerst worden vastgelegd door de gemeenteraad. Voor een deel zijn dit gemeentelijke keuzes en voor een deel betreft dit landelijk beleid.  

 

Huurder 17: Hoeveel huurwoningen worden er per jaar verkocht? Dat betreft voorraad die door die verkoop slinkt, zeker wanneer er niks wordt bijgebouwd.  

Volgens de laatste cijfers worden er 70 stuks op jaarbasis verkocht. Destijds is dit ingegeven door financiële overwegingen, onder andere door het rijksbeleid omtrent de huurdersheffing. 

 

Huurder 5: Ik heb een publicatie van de Woonbond toegestuurd. Zij hebben uitgerekend dat  Woongoed flinke winst maakt. Hij heeft die publicatie aan het bestuur toegestuurd. Anneke de Vries zegt dat ze dit stuk heeft ontvangen en zal doorsturen aan het bestuur.  

Huurder 5 vraagt het bestuur dit eens door te lezen en vraagt of het bestuur dit kan doorsturen naar alle leden van de HVM? Hij zelf heeft die emailadressen ook.  

Marijn Dieleman haakt hierop in en benoemt dit als een groot probleem. Het bestuur erkent dat dit niet had mogen gebeuren en benoemt dit als een datalek. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk omdat de mail in opdracht van het bestuur is verzonden maar tegelijkertijd is het bestuur niet de veroorzaker van het lek. Het bestuur is nog steeds erg ontdaan over deze omissie.  

 

Is er balans tussen het onttrekken van sociale woningen en nieuwe sociale woningen? Komt er wat bij? 

Er komt wel wat bij, maar minder dan er onttrokken worden.  

Over het algemeen gaan deze woningen niet voor de hoofdprijs weg en is er een doelgroep die gebaat is bij de verkoop van woningen. Regelmatig worden de woningen verkocht aan de desbetreffende duurder. Desalniettemin is het de bedoeling is dat het aantal sociale woningen groeit, daar werken we hard voor. 

 

Aangezien er geen vragen meer zijn, bedankt het bestuur alle aanwezigen hartelijk voor de inbreng en voor hun komst. Graag had de HVM de leden een drankje aangeboden maar dat is vanwege corona en de regelgeving niet mogelijk.  

 

De leden bedanken het bestuur voor al het werk dat het bestuur verricht. 

 

Hierna wordt de vergadering gesloten om 21.30 uur.