Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Jaarverslag 2020 HVM

 1. HVM-Woonbond 

De HVM is lid van de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders in Nederland. Aan het eind van hoofdstuk 2 staat het al:  eind van 2020 zag de HVM zich genoodzaakt de hulp van de Woonbond in te roepen over de onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Woongoed. 

Struikelpunt was het voorgestelde budget van Woongoed voor de HVM voor 2021. Dit voorgestelde budget van Woongoed is zoveel lager dan het huidige waardoor het aanstellen van een vaste medewerker na pensionering van Anneke door de HVM niet meer mogelijk is. Het HVM bestuur is van mening dat zij na het vertrek van Anneke 2021 haar werkzaamheden niet meer goed kan uitvoeren waardoor de belangen van huurders in Middelburg mogelijk niet meer goed behartigd worden.     

Binnen het bestuur was verdeeldheid over:  

 • De onderhandelingen met Woongoed op basis van de laatste ontwikkelingen stopzetten of  
 • de onderhandelingen met Woongoed aan blijven gaan.  

Op basis van individuele gesprekken met alle bestuursleden van de HVM en de vaste medewerker kwam de adviseur van de Woonbond tot de conclusie dat er mogelijk nog ruimte is in de onderhandelingen met Woongoed en hij kwam dan ook tot het advies de onderhandelingen met Woongoed aan te blijven gaan. Dit advies is door het HVM bestuur overgenomen.  
 

Achterbanabonnement Woonbond 
De HVM had sinds enkele jaren een achterbanabonnement van de Woonbond. Door dit abonnement kregen onze leden tegelijk met het HVM nieuws de Huurwijzer van de Woonbond op de deurmat.  
Onze leden kregen met dit abonnement voor 12 euro per jaar vier keer per jaar het door onszelf uitgebrachte HVM nieuws en werden door de daarbij geleverde Huurwijzer ook helemaal op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van huren. 

Vanwege de hoge kosten hebben we dit achterbanabonnement helaas eind 2020 op moeten zeggen.

 

 1. Belangenbehartiging bewonersgroepen in complexen van Woongoed 

De ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang was, zette zich in 2020 voort. In steeds meer wijken en buurten zetten bewoners zich in voor huurdersbelangen. Ook in 2020 zijn er weer nieuwe bewonerscommissies en klankbordgroepen opgericht.  
Klankbordgroepen worden veelal door Woongoed zelf opgericht bij ingrijpende onderhouds- en/of energieprojecten. We hebben met Woongoed afgesproken dat Woongoed bij oprichting van een klankbordgroep de rol van de HVM uit zal leggen. Dat loopt nog niet overal even goed, maar gaat steeds beter en sommigen vinden hun weg uit eigen beweging naar de HVM. Een voorbeeld hiervan is de Meanderlaan.  
Meanderlaan 
De flats aan de Meanderlaan wachten al heel lang op een flinke opknapbeurt. De plannen zijn al heel vaak gewijzigd en de bewoners geven de moed soms een beetje op. De bewoners waren blij met het nieuwe plan dat Woongoed begin 2020 presenteerde, maar met  sommige voor hen wezenlijke onderdelen van het plan was een overgrote meerderheid van de bewoners het niet eens. Omdat zij zich niet gehoord voelden in de klankbordgroep hebben zij een bewonerscommissie opgericht. Op advies van de HVM hebben ze in het najaar van 2020 alle bewoners gevraagd mee te denken over het vormen van deze commissie en zich op te geven als lid. De respons hierop was zo hoog, dat we in oktober een bijeenkomst en Richard Blom van Woongoed hebben kunnen regelen. Helaas werden de coronamaatregelen daarna weer zo verscherpt dat hier nog geen vervolgbijeenkomst met de al bestaande klankbordgroep en leefbaarheidsgroep heeft kunnen plaatsvinden.  

Bewonersgroepen bijeenkomst 
Op 4 maart 2020 heeft de HVM een bewonersgroepen bijeenkomst georganiseerd. Aan de hand van voorbeelden werden de rechten en plichten van bewonerscommissies en klankbordgroepen door de HVM uitgelegd. Onder het genot van heerlijke soep en broodjes ontstond onder de leden van 12 verschillende bewonerscommissies en klankbordgroepen een levendige discussie over o.a.: 

 • renovatieplannen van de verhuurder,  
 • verkoop in appartementencomplexen,  
 • Hoe te handelen als je er niet uitkomt met de verhuurder.  

Deze bewonersbijeenkomst werd nog voor alle coronamaatregelen gehouden die sinds half maart ingingen. Het was een druk bezochte bijeenkomst die door alle aanwezigen als heel nuttig en plezierig ervaren werd.

 

 1. Belangenbehartiging bewonersgroepen andere verhuurders dan Woongoed 

In 2020 adviseerde de HVM ook bewonersgroepen van andere verhuurders dan Woongoed.  
Gerbrandylaan: 
De Gerbrandylaan is een complex van zo’n 80 woningen dat tot eind 2019 in bezit wat was van Zorgstroom, en nu eigendom van CS Wonen uit Roosendaal. De bewonersgroep heeft met begeleiding en advisering van de HVM goed overleg kunnen voeren met CS wonen over de niet goed functionerende blokverwarming, schoonmaak en tuinonderhoud. De schoonmaak en het tuinonderhoud zijn goed aangepakt door CS wonen. Over de blokverwarming zijn nog veel klachten. Het is een verouderd complex, CS wonen doet onderzoek naar de mogelijkheden om de woningen en het hele complex energiezuiniger te maken. De resultaten daarvan laten nog op zich wachten. Maar de onderhandelingen met CS verliepen goed in 2020. 
Vromoldsland 
De woningen in Vromoldsland, Woudriksland e.o. zijn in bezit van MVGM. Omdat de woningen label F hebben en nogal wat gebreken vertonen is er op initiatief van één bewoner begin 2020 die daarbij de hulp van de HVM had ingeroepen een enquête onder alle zo’n 30 huurders gehouden, met de vraag of zij zich op wilden geven voor een bewonerscommissie. De respons was hoog en met de uitslag van de enquête hebben er in 2020 twee bijeenkomsten  met een vertegenwoordiger van MVGM ter plekke plaats gevonden. De vertegenwoordiger van MVGM is door bezoeken aan enkele woningen overtuigd van de noodzaak de woningen aan te pakken, maar de eigenaar van de woningen is hiervan nog niet overtuigd. MVGM is slechts een beheerder, zij beheert woningen van verschillende eigenaren. Het zal een hele klus worden voor de net opgerichte bewonerscommissie de eigenaar ertoe te bewegen buiten het gewone onderhoud wat aan de woningen te gaan doen, zodat ook deze woningen energiezuiniger worden. Maar de bewonerscommissie is vasthoudend en energiek, dus ze houden goede moed voor 2021.  
Bewonersorganisatie Hoogaers 
De Woningbouwvereniging Arnemuiden is een kleine actieve woningbouwvereniging met bijna 400 huurwoningen. De bewonersorganisatie Hoogaars heeft met hulp en advies van de HVM in 2020 adviezen uitgebracht over de huurverhoging en het Bod. Deze bewonersorganisatie wordt steeds zelfstandiger en doordat de Woningbouwvereniging Arnemuiden door Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties weer uitgeroepen is als beste verhuurder van Nederland, bewijst eens dat klein fijn kan zijn. Het contact onderling is goed en de lijntjes zijn kort.  

 

 1. Belangenbehartiging individuele huurders.  

In de inleiding van dit jaarverslag schreven we het al: Doordat Anneke de eerste twee maanden wegens ziekte uitviel en door de sinds medio maart geldende coronaregels is het bezoek en het contact met individuele huurders in 2020 heel erg terug gelopen.  
Totaal aantaL telefoon, email en bezoekers 
telefoon:  294 (was in 2019 476) 
email:  1308 (was in 2019 2531) 
bezoekers:  48 (was in 2019 160) 
 
Hoofdonderwerpen bij het spreekuur in 2020 waren in willekeurige volgorde:  

 • Aanbod eengezinswoningen onder de aftoppingsgrens Zuidwestwonen 
 • afrekening servicekosten van o.a. Villex 
 • aanpak langdurige ernstige gebreken en vergoeding bij langdurige ernstige gebreken.* 
 • aanpak overlast verwarde personen.  
 • Huurverhoging  
   

* Dankzij onze inzet hanteert Woongoed bij langdurige ernstige gebreken de richtlijnen van de huurcommissie.  

 

 1. HVM nieuws 

Het HVM nieuws is in 2020 onder eindredactie van Nico Oskam  vier keer uitgekomen. Omdat Nico Oskam eind 2020 besloot te stoppen met de eindredactie en vanwege de kosten heeft het HVM bestuur besloten ter stoppen met het HVM nieuws in deze vorm. Vanaf 2021 zal een nieuw verenigingsblad zoveel mogelijk digitaal uitkomen. Voor leden die aangeven een papieren versie te willen blijven ontvangen zal naar een oplossing gezocht worden.  

 

 1. Ledental 

Het ledental is in 2020 terug gelopen van 880 naar810.  

 

 1. Tot slot 

In de inleiding beschreven we al dat 2020 een jaar met hindernissen was. Door het coronavirus dat ons land teistert geldt dat natuurlijk voor heel veel verenigingen. Maar zoals we ook al in de inleiding aangaven en u in dit jaarverslag heeft kunnen lezen was dat echt niet de enige reden. De onderhandelingen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met  Woongoed verliepen soms zeer moeizaam en de druk op het HVM bestuur was groot. De plannen voor 2021 zijn erg onzeker, maar we zetten onze schouders eronder en gaan ervoor.