Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Lid worden

De HVM behartigt de belangen van woonconsumenten.
Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden.

Samen staan we sterk
Jouw belangen
Lid worden

SAMENWERKING HVM en WOONGOED

De HVM en Woongoed zijn al geruime tijd bezig om de samenwerking opnieuw vorm te geven. In de laatste editie van het HVM nieuws heeft u daar al iets over kunnen lezen 

 

Waar staan we samen voor? 
De HVM en Woongoed hebben allebei hetzelfde doel: betaalbaar en goed wonen voor de huurders van nu en in de toekomst.  

Als eigenaar van de woningen is Woongoed verantwoordelijk voor het woningaanbod op korte en lange termijn, voor de diensten die zij levert en voor het voldoen aan alle eisen die aan een woningcorporatie worden gesteld.  
De HVM kijkt naar  de belangen van de huurders.  

In de gesprekken onder leiding van Thea de Feijter zijn we vooral op zoek gegaan naar wat voor beide belangrijk is om tot een goede samenwerking te komen, waarbij het doel – betaalbaar en goed wonen voor de huurders van nu en in de toekomst – bovenaan staat.  

Hoe organiseren we samen dat we als gelijkwaardige, onafhankelijke partners aan dit doel vast kunnen houden? Hoe betrekken we beide zoveel mogelijk huurders van Woongoed bij onze standpuntbepaling? Wat is hiervoor nodig? Welke kansen biedt dit de HVM? Wat betekent dit misschien voor de HVM? 

Hieronder doen we voorstellen aan u, onze leden, waarbij we uitleggen wat hiervoor nodig is en wat dit mogelijk betekent voor de HVM.  

 

De stem van de huurders:  

ledenraadpleging  
Tot nu toe bepalen huurders van Woongoed zelf of ze lid van de HVM willen worden of niet. De HVM heeft tegen de 900 leden. Zij betrekt die 900 leden bij haar standpuntbepaling. Ongeveer driekwart van de leden is huurder van Woongoed. Woongoed heeft bijna 6.000 huurders. Dus het overgrote deel van huurders van Woongoed wordt nu niet bij de standpuntbepaling van de HVM betrokken, terwijl de HVM de belangen van alle huurders vertegenwoordigt. De Overlegwet schrijft voor dat alle huurders bij onze standpuntbepaling worden betrokken.   
Omdat we vinden dat dit anders moet en kan, doen we het volgende voorstel aan u.   

 

voorstel 1 

Alle huurders van Woongoed 

worden automatisch lid van de HVM 

 

De HVM kan dan alle huurders van Woongoed betrekken bij haar standpuntbepaling. Hiervoor houdt ze ten minste één keer per jaar een jaarvergadering. Ze kan ook haar digitale ledenraadpleging uitbreiden. Daarnaast kan raadpleging van huurders van Woongoed plaatsvinden via andere kanalen, zoals door:  
‒ de formele huurdersvertegenwoordiging in complexen en buurten, de bewonerscommissies 

‒ klankbordgroepen gericht op specifieke thema’s en/of bij (verduurzamings)projecten in de wijk 
‒ het digitale online huurderspanel van Woongoed, waaraan vragenlijsten rond specifieke thema’s worden voorgelegd 
‒ klanttevredenheidsonderzoeken 

 

  
voorstel 2 

Instellen Raad van Advies HVM, 

bestaande uit maatschappelijk betrokken personen 

 

Raad van Advies 

Een belangrijke taak van de HVM is de advisering over zaken die huurders aangaan. Het HVM bestuur bestaat op dit moment uit drie leden. Dat is niet genoeg om die adviserende taak goed uit te oefenen.  

De HVM wil daarom een Raad van Advies instellen. Deze Raad van Advies ondersteunt de HVM. In de Raad van Advies zitten maatschappelijk betrokken personen uit de (Middelburgse) samenleving. Zij kennen de belangen van de huurders en kunnen de stem van de huurder ook vertolken. Tijdens de bijeenkomsten met de Raad van Advies horen wij vanuit verschillende perspectieven de stem van de huurder. Die Raad van Advies bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien leden. De leden worden voor vier jaar benoemd.  

 

 
 

 

voorstel 3 

Algemene belangenbehartiging  

voor alle huurders in Middelburg 

 

Belangenbehartiging 
De primaire taak van een huurdersorganisatie is: meedenken en adviseren over beleidsontwikkelingen van de woningcorporatie. Individuele belangenbehartiging behoort niet tot de primaire taken van een huurdersorganisatie. 

Om de belangen van een individuele huurder ten volle te kunnen behartigen moet je dat belang voorop kunnen stellen zonder rekening te houden met andere belangen. Dat kan van de HVM niet altijd verwacht worden. Bovendien kunnen de belangen van de ene huurder in strijd zijn met die van een andere, bijvoorbeeld bij burengeschillen. Het is dan ook beter om de individuele belangenbehartiging over te laten aan de instanties die daarvoor zijn, zoals de Sociaal Raadslieden of het Juridisch loket. 

HVM zit met Woongoed en de gemeente om tafel om te bepalen welke afspraken gemaakt worden om betaalbaar en goed wonen voor alle huurders van nu en in de toekomst te blijven realiseren.  

Met de nieuwe vorm van samenwerken kunnen wij uw belangen beter vertegenwoordigen en zal het individuele spreekuur voor huurders van Woongoed komen te vervallen. Voor individuele zaken kunt u bij Woongoed terecht. Op complexniveau zit de bewonerscommissie met Woongoed om tafel.  

Bij belangenbehartiging hoort ook het geven van voorlichting en dus geeft de HVM informatie aan alle huurders in Middelburg. 

 

Bestuur HVM