Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Lid worden

De HVM behartigt de belangen van woonconsumenten.
Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden.

Samen staan we sterk
Jouw belangen
Lid worden

Jaarverslag 2019 HVM

De reacties waren soms heel verassend. Op de eerste stelling reageerde bijna iedereen door op te merken dat vooral de autochtone bewoners veel te hard reden in Arnemuiden en zich niet aan de verkeersregels hielden. Betere handhaving en zwaardere boetes zouden uitkomst moeten bieden. Bij betaalbaarheid nu en in de toekomst was het advies: zorg dat de woonlasten bij het verhuizen naar een andere woning hetzelfde blijven. Hiermee wordt de doorstroming ook bevorderd. In het kader van duurzaamheid zou de woningbouwvereniging meer nul-op-de-meter-woningen moeten bouwen en bestaande woningen goed moeten isoleren. Aan bewoners zelf zou meer voorlichting gegeven kunnen worden over energiezuiniger wonen en het plaatsen van een regenton aanbevolen kunnen worden. Over de dienstverlening zijn de huurders van Woningbouwvereniging Arnemuiden al heel tevreden. De woningbouwvereniging is in 2018 en in 2019 twee keer achter elkaar als beste corporatie van Nederland uitgeroepen met de hoogste score op de dienstverlening. Maar ook hier hadden de huurders nog wel een paar adviezen voor. Betrek huurders beter bij renovatie en groot onderhoudsplannen en zorg voor hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag en het inschrijven bij Zuidwestwonen als huurders op zoek zijn naar een andere woning.

De bewonersorganisatie Hoogaars heeft met hulp en advies van de HVM in 2019 adviezen uitgebracht over de huurverhoging en het Bod.

 

Bewonerscommissie Gerbrandylaan Middelburg

In de Gerbrandylaan in Middelburg staat een complex 80 voormalige aanleunwoningen van destijds het Roggeveenhuis een voormalig verpleeghuis voor ouderen. Met de komst van de UCR in Middelburg is het Roggeveenhuis aan studenten verhuurd en heeft dus zijn

verpleeghuisfunctie verloren. De aanleunwoningen bleven staan en deze worden tot op heden voor het merendeel bewoond door ouderen, maar er wonen ook jongeren onder begeleiding van Eleos. Dit is een christelijke organisatie die kwetsbare jongeren begeleid bij zelfstandig wonen. In dit complex van duplexwoningen is al jaren een bewonerscommissie actief die zich met ondersteuning van de HVM inzet voor het behoud van het complex en alles wat daarbij hoort. Zorgstroom, de eigenaar van de woningen gaf begin 2019 aan dat ze het hele complex wilde verkopen en beloofde de bewonerscommissie bij de verkoopplannen te betrekken. Omdat de bewonerscommissie vervolgens niets meer hoorde van Zorgstroom heeft ze het hele jaar door aan Zorgstroom gevraagd hoe het met de plannen stond. Zorgstroom hield steeds de boot af door te melden dat de plannen nog niet concreet waren. Ondertussen waren er ook nog steeds problemen met o.a. de blokverwarming en schoonmaak van het hele complex die niet goed opgepakt werden door Zorgstroom. Eind 2019 kregen alle bewoners ineens bericht dat het hele complex per 1 december verkocht was aan CS wonen, een beheerder uit Roosendaal. De bewonerscommissie was hier helemaal niet over ingelicht, zij had graag van tevoren met de nieuwe eigenaar willen bespreken hoe zij de problemen met de blokverwarming en schoonmaak aan wil pakken. Ze heeft na de bekendmaking van de verkoop in allerijl een overleg met Zorgstroom gehouden waarin ze Zorgstroom verantwoordelijk heeft gesteld voor de onrust in het complex. Zorgstroom heeft beloofd een en ander uit te zoeken en hier voor het eind van 2019 op terug te komen, maar ook aan deze belofte heeft ze zich nog niet gehouden.

 

4. Belangenbehartiging individuele huurders Het aantal telefonische gesprekken is vergeleken met 2018 bijna verdubbeld, e-mails iets minder dan in 2018 en bezoekers iets meer dan in 2018.

Telefoon: 476 (was in 2018:230) E-mail: 2432 (was in 2018: 2531) bezoekers: 160 (was in 2018: 133)

Hoofdonderwerpen bij het spreekuur in 2019 waren in willekeurige volgorde:

· Aanbod Zuidwestwonen

· oplevering woningen

· afrekening servicekosten van o.a. Villex

· aanpak langdurige ernstige gebreken en vergoeding bij langdurige ernstige gebreken.*

Dankzij onze inzet hanteert Woongoed bij langdurige ernstige gebreken de richtlijnen van de huurcommissie.

 

 

5. Verenigingszaken

Bestuur HVM

In de inleiding en in hoofdstuk 1 ' Hervorming HVM' van dit jaarverslag heeft uw al veel over het wel en wee van de HVM gelezen. In deze hoofdstukken hebben we de bestuurszaken al aan het licht gebracht. Het bestuur van de HVM bestond in 2019 uit drie personen: Nellie de Bont, Marijn Dieleman en Ruud Buitenhuis.

 

Beleidsgroepen

De beleidsgroep energie heeft in 2019 o.l.v. de Woonbond samen met de Woongoed de routekaart naar energieneutraal behandeld. Deze beleidsgroep heeft er bij de HVM op aangedrongen dat ze als een zelfstandig orgaan binnen de HVM kan opereren. Zij voelt zich nog niet helemaal serieus genomen door Woongoed. Het HVM bestuur heeft op zich genomen dit bespreekbaar te maken met Woongoed.

 

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering van 2019 stond in het teken van energiezuinig bouwen en wonen in een nul-op-de-meter-woning. Dhr. Bommeljé van Marsaki gaf uitleg over energiezuinig bouwen en een huurster van een nul-op-de-meter-woning vertelde over haar ervaringen hoe het is om in zo’n woning te woning. Het was een heel interessante bijeenkomst.

HVM-Woongoed

Er zijn veel en intensieve overleggen met Woongoed geweest over de samenwerking. We hebben diverse adviezen naar Woongoed uitgebracht. Natuurlijk over de jaarlijkse huurverhoging, het voorstel van Woongoed lag binnen de afspraken die in het Sociaal Huurakkoord 2016-2020 dat wij met Woongoed hebben gesloten, dus daar zijn we mee akkoord gegaan. Een punt van bespreking bij de jaarlijkse huurverhoging was de huurverhoging van woningen, waarvan de huur nu nog in de sociale sector zit, maar die op de nominatie staan in de vrije sector te komen als de zittende huurder de woning verlaten heeft. Dankzij de inzet van de HVM wordt de huurverhoging voor zittende huurders in deze woningen volgens de afspraken in het Sociaal Huurakkoord berekend.

We hebben advies uitgebracht op het Bod van Woongoed, in dat advies hebben we gewezen op het geringe aantal eengezinswoningen onder de aftoppingsgrens. Het onderzoek naar het aanbod van eengezinswoningen onder de aftoppingsgrens dat we in 2018 gestart zijn, hebben we in 2019 doorgezet. Hieruit blijkt dat de meeste van deze woningen zich in de Stromenwijk bevindt en dan met name in zogenaamde Paul Brietwoningen. Dit zijn kleine woningen met een laag energielabel. Er zijn slechts een gering aantal eengezinswoningen

met een huur onder aftoppingsgrens in de andere wijken van Middelburg. De HVM maakt zich hier zorgen over. Dit hebben we in ons advies verwoord. Daarnaast hebben in het Bod onze wens uitgesproken dat er voor ouderen die vanuit hun eengezinswoning naar kleiner seniorenwoning willen verhuizen een verhuisregeling komt, waarin waarborgen opgenomen zijn over de woonlasten van de nieuwe woning. Door zo’n verhuisregeling zouden er meer eengezinswoning vrij kunnen komen, wat de doorstroming zou bevorderen.

HVM-gemeente

De onderhandelingen met de gemeente hebben op een laag pitje gestaan in 2019. Ook bij de gemeente we onze zorg geuit over de niet zo evenredige verspreiding van eengezins- woningen met een huur onder de aftoppingsgrens in Middelburg.

HVM-Woonbond

Routekaart energieneutraal

Onder leiding van de Woonbond heeft de energiebeleidsgroep van de HVM samen met Woongoed de Routekaart naar energieneutraal uitgewerkt en een advies uitgebracht aan de HVM. Het HVM bestuur heeft dit met Woongoed besproken.

 

ledental HVM en achterbanraadpleging

Het ledental is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven aan het ledental in 2018. Hiermee lijkt de daling van het ledental die al enkele jaren aan de gang was tot stilstand gebracht. Het ledental was in 2019: 880.

 

Jaarrekening 2018

De jaarrekening wordt opgemaakt door een extern controller en zal zodra deze goedgekeurd is op verzoek nagezonden worden.

Tot slot

Woongoed heeft in december 2019 een voorstel voor een nieuwe Samenwerkingswerkingsovereenkomst met de HVM gedaan. Dit voorstel was te vers om in dit jaarverslag opgenomen te worden.