Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Lid worden

De HVM behartigt de belangen van woonconsumenten.
Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden.

Samen staan we sterk
Jouw belangen
Lid worden

Jaarverslag 2017 HVM

3. Belangenbehartiging bewonersgroepen en bewonersinitiatieven van huurders van andere verhuurders dan Woongoed

 

Bewonersorganisatie Arnemuiden 'De Hoogaars'

De Woningbouwvereniging Arnemuiden (WbvA) is een kleine actieve woningbouwvereniging met bijna 400 huurwoningen. Zij is actief op het gebied van energiebesparing. Zo kunnen haar huurders, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, zonnepanelen op hun dak laten plaatsen en in 2017 heeft zij haar eerste nul-op-de-meter-huurwoningen opgeleverd.
Eind 2016 heeft zij aan de HVM gevraagd samen met haar een bewonerscommissie op te richten die de huurders van WbvA vertegenwoordigt in het overleg over zaken van algemeen belang. Een aantal huurders heeft zich hier meteen voor aangemeld. In 2017 is met hulp van de HVM de bewonersorganisatie Arnemuiden 'De Hoogaars' opgericht.
De bewonersorganisatie Arnemuiden 'de Hoogaars' is een jonge zelfstandige bewonersorganisatie die in 2017 al veel werk heeft verricht. Zij heeft in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met WbvA getekend en eind 2017 vroeg het bestuur van de WbvA haar zich in haar ondernemingsplan en portefeuillebeleid te verdiepen. Dat was een flinke klus, want hiermee moest de bewonersorganisatie zich goed verdiepen in de plannen en de bijbehorende cijfers. Het was hierbij prettig dat per complex uitgelegd werd wat de toekomstperspectieven en daarmee de mogelijke plannen zijn.

WbvA wil haar woningbestand niet uitbreiden, maar het wel het verduurzamen zodat het energielabel in 2021 gemiddeld op label B uitkomt en haar woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is. Bij de huurders zal geen huurverhoging in rekening gebracht worden voor verduurzaming van hun woning, voor zover dit economisch haalbaar is en de streefhuur blijft op 75% van de maximaal redelijke huur.

Door het vele werk dat hieraan vastzat lukte het de bewonersorganisatie Arnemuiden 'De Hoogaars' niet hier al in 2017 een advies over te geven. Dankzij hulp en advies van de HVM is dit begin 2018 wel gelukt en heeft ze een positief advies kunnen uitbrengen. De bewonersorganisatie Arnemuiden 'De Hoogaars' heeft zich hiermee goed op de kaart gezet als een bewonersorganisatie die weliswaar jong en klein is, maar in staat is zich goed te verdiepen in zaken die alle huurders van WbvA aangaan.

 

Bewonerscommissie Gerbrandylaan. Samen met huurders van Zorgstroom in een complex aan de Gerbrandylaan in Middelburg heeft de HVM in 2016 een bewonerscommissie opgericht. De huurders kwamen met deze vraag bij de HVM omdat zij klachten hadden over de schoonmaak van algemene ruimtes, de blokverwarming en algemeen onderhoud. De onderhandelingen met Zorgstroom verliepen moeizaam, maar er zijn wel wat resultaten geboekt. Er is inmiddels een ander schoonmaakbedrijf gekomen en leden van de bewonerscommissie hebben inzage gekregen in het onderhoudsprogramma van de blokverwarming.

 

 

4. Belangenbehartiging individuele huurders

 

Het aantal telefonische gesprekken, e-mails en bezoekers in 2017 is op jaarbasis grotendeels gelijk gebleven in vergelijking tot 2016, respectievelijk 210, 2360 en 278.
Hoofdonderwerpen bij het spreekuur waren:

  • onderhoud
  • oplevering woningen
  • communicatie
  • overlast aanpak
  • beheer Villex

Al deze onderwerpen zijn met Woongoed besproken.

 

 

5. Verenigingszaken

 

Jaarvergadering HVM
De jaarvergadering van de HVM op 19 april 2017 was goed bezocht en stond in het teken van:  ‘Wat moeten we nu? De toekomst van de HVM’.
De verhouding met Woongoed is uitgebreid aan de orde gekomen, maar ook: hoe kunnen we de deelname aan het werk van de HVM versterken? Hiervoor hadden we Joos Hamer van het Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond uitgenodigd.
Het hoofdonderwerp heeft twee kanten, zei mevrouw Hamer, het gaat namelijk om het belang van de achterban en het gaat over de positie van de HVM en Woongoed. Ze wijst erop dat de positie van de HVM net als alle andere huurdersorganisaties in Nederland beresterk is. De Woningwet heeft dit onderstreept. De positie lag al vast in de Overlegwet en is versterkt in een positie met de gemeente over de prestatieafspraken. Woongoed vraagt zich af of de HVM de vertegenwoordiger van hun huurders is en of het niet efficiënter moet en kan.
 Wat heb je nodig om een sterke vereniging te zijn en een goede positie te kunnen innemen? Een belangrijke factor is betrokkenheid van de eigen huurders. Toch waarschuwt Joos Hamer ervoor om hierbij de realiteit niet uit het oog te verliezen.  De betrokkenheid van een huurder betreft primair zijn huis en zijn huisgenoten, eventueel kan de betrokkenheid worden uitgebreid richting het complex en de buurt waar de huurder woont en misschien nog een beetje naar de stad, maar verder loopt de betrokkenheid steeds meer terug.
Het volgende wat van belang is dat men in staat moet zijn om betrokkenheid te tonen. De huurder moet kunnen participeren en betrokkenheid kunnen tonen in handelen. Als huurder moet je er vertrouwen in hebben dat je ertoe doet. Hoe kan dat vertrouwen gewonnen worden? Door serieus genomen te worden. Antwoord te krijgen op vragen en niet met een kluitje in het riet gestuurd worden.
Hoe kun je dat doen? Door huurders te betrekken in plannen voor hun woning, bij bijvoorbeeld onderhouds- of renovatieprojecten. Dit zijn relatief kort durende projecten die huurders rechtstreeks aangaan.
Andere manieren om huurders meer bij het werk van de HVM te betrekken zijn:

  • digitaal platform uitbreiden
  • bijeenkomst kleine groep actievelingen
  • netwerk uitbreiden van buurtcontactpersonen
  • overleg met bewonerscommissies
  • themagroep

 

Hier zijn we in 2018 mee aan de slag gegaan.
We hebben ons digitaal platform uitgebreid en bijna maandelijks een digitale brief uitgebracht.
Het aantal bewonerscommissies is uitgebreid en het netwerk van de HVM ook.
We hebben bijeenkomsten gehouden voor actieve bewonerscommissies en actieve individuele huurders.
We gaan hier in 2018 mee verder. Cruciaal hierbij is: hebben de huurders het gevoel dat ze bij plannen betrokken worden en dat ze serieus genomen worden?

 

Ledental HVM en achterbanraadpleging.
Het ledental van de HVM is in 2017 licht gedaald van 926 naar 922 leden. Van bijna 400 leden hebben we mailadressen, zij vormen ons digitaal platform. Via deze groep en via ons kwartaalblad  HVM-Nieuws hebben we in 2017 achterbanraadpleging gedaan over o.a. het plan van Woongoed een eigen stichting Huurdersbelangen op te richten, de jaarlijkse huurverhoging, Zuidwestwonen, evaluatie bewonersparticipatie en Bod 2017 en Ondernemingsplan 2018-2021 van Woongoed.

De achterbanraadpleging is in 2017 uitgebreid. We constateren hierbij wel dat de respons via de mail mager blijft. De respons op een bewonerscommissie- of huurdersbijeenkomst is goed.

 

 

Jaarrekening 2017  
We sluiten het jaar 2017 af met een tekort van 6.433 euro. Dat komt niet onverwacht en was in de begroting reeds voorzien. Het grootste deel van het tekort heeft te maken met extra uitgaven (4.500 euro) voor het inschakelen van een adviseur van de Woonbond bij de evaluatie van de afspraken tussen HVM en Woongoed. Het tekort wordt gedekt vanuit onze reserve.

 

HVM en Woonbond
Naar aanleiding van de Evaluatie bewonersparticipatie en de conclusie die Woongoed hieruit trok hebben we in 2017 een adviseur van de Woonbond ingeschakeld. Deze adviseur heeft ons geadviseerd een zelfstandige huurdersorganisatie te blijven.
 

Pilot energiebesparing met de Woonbond
De HVM heeft in 2017 geparticipeerd in een pilot energiebesparing met de Woonbond. Dankzij deze pilot hebben we beter inzicht gekregen in het beleid van Woongoed dat tot 2017 terughoudend was en uitleg gekregen over de te ondernemen stappen naar de routekaart energieneutraal die Woongoed in 2018 moet maken.

 

Tot slot
We begonnen dit jaarverslag met de relatie met Woongoed en dat het in dat opzicht een roerig jaar is geweest. De onderlinge verhouding met Woongoed is verscherpt en Woongoed heeft aan het begin van het jaar eisen aan de HVM gesteld. De achterban moet verbreed worden en het actieve kader vergroot. Hebben we hieraan voldaan?
Het ledenaantal is nagenoeg stabiel gebleven, de achterbanraadpleging is uitgebreid. Door deze raadpleging zijn onderwerpen voor overleg met Woongoed verder uitgediept en aan de orde gesteld. Door de uitbreiding van bewonerscommissies en de uitbreiding van achterbanraadpleging is het actieve kader in de vereniging uitgebreid. Dit heeft nog niet tot  uitbreiding van het bestuur geleid, dat heeft meer tijd nodig.
Woongoed heeft  niettemin in december aangekondigd haar financiële bijdrage aan de HVM  in 2018 te verlagen. Hiermee zijn de verhoudingen verder op scherp gezet en is 2017 niet allen roerig begonnen en maar ook roerig geëindigd.