Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Lid worden

De HVM behartigt de belangen van woonconsumenten.
Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden.

Samen staan we sterk
Jouw belangen
Lid worden

Jaarverslag 2017 HVM

4. Belangenbehartiging individuele huurders

Het aantal telefonische gesprekken, e-mails en bezoekers in 2018  vertoont op jaarbasis de trend die zich al langer voordoet. Het aantal bezoekers neemt af, het aantal e-mails neemt toe en het aantal telefoontjes blijft grotendeels gelijk. In 2018 hadden we 133 bezoekers, 2531 e-mails en 230 telefoontjes.

 

Hoofdonderwerpen bij het spreekuur waren:

  • communicatie
  • Zuidwestwonen
  • overlast aanpak
  • oplevering woningen
  • servicekostenbeleid Villex
  • vergoeding bij ingrijpende onderhouds- renovatieprojecten*
  • vragen over huurverhoging*

 

* De onkostenvergoeding bij ingrijpende onderhouds- en renovatieprojecten van Woongoed varieerden van 100 tot 500 euro per woning. Het was soms voor bewoners niet duidelijk waarom huurders in de ene wijk 100 euro kregen en in de andere wijk 250 of soms nog meer. Mede op verzoek van de HVM zijn hier bij Woongoed eind 2018 richtlijnen voor opgesteld waardoor het voor bewoners van tevoren duidelijk is waar ze recht op hebben.

* De hoogte van de huurverhoging is bij huurders van Woongoed afhankelijk van de verhouding huidige huurprijs ten opzichte van de streefhuur van hun woning. Als de huidige huur verder afligt van de streefhuur is de huurverhoging de maximale. De HVM is voorstander van dit beleid. Zij heeft  er ook in 2018 bij Woongoed op aangedrongen dat zij achterop het huurverhogingsvoorstel bij de puntentelling aangeeft hoe de huidige huur zich verhoudt tot de streefhuur. Hiermee krijgen de  huurders van Woongoed duidelijkheid over hun huurverhoging. Dit was technisch helaas niet mogelijk.  De HVM heeft in de maanden juni en juli van bijna 100 huurders van Woongoed vragen over de huurverhoging gehad. Alle vragenstellers waren blij met de uitleg van de HVM.

 

5. Verenigingszaken

Bestuur HVM 
In de inleiding en in hoofdstuk 1 ' Hervorming HVM' van dit jaarverslag heeft uw al veel over het wel en wee van de HVM gelezen. In deze hoofdstukken hebben de bestuurskwesties al aan het licht gebracht. We zijn blij dat we aan het eind van 2018 een bestuur hebben kunnen formeren  bestaande uit: Ruud Buitenhuis, voorzitter; Nellie de Bont, penningmeester; Marijn Dieleman, algemeen bestuurslid.

 

Beleidsgroepen
De HVM heeft twee beleidsgroepen die zich richten op een bepaald onderwerp. Dit zijn
- Beleidsgroep energie en
- Beleidsgroep woningoplevering
De beleidsgroep energie is een beleidsgroep bestaande een vijftal huurders en niet huurders, die ieder op hun eigen vlak deskundig zijn op dit gebied. Omdat de komende jaren in het teken van energiebesparing op grote schaal zullen staan hebben we er in 2018 bij Woongoed op aangedrongen dat zij de zelfstandige status van deze beleidsgroep erkent, zodat deze groep zelfstandig te werk kan gaan. We zijn blij dat Woongoed hiermee akkoord is gegaan. Eind 2018 heeft de beleidsgroep de eerste onderhandelingen over de routekaart naar energieneutraal bijgewoond. Zij zal hierbij ondersteund worden door de Woonbond.
 

Beleidsgroep woningoplevering bestond begin 2018 uit drie personen. Een bestuurslid, de beleidsmedewerker van de HVM en een huurder. Vanwege het vertrek van het bestuurslid medio 2018 bestond deze groep uit twee personen. Dit is een te lage bezetting voor dit onderwerp.
Uitbreiding van deze groep is noodzakelijk. Vanwege de te lage bezetting heeft de HVM in 2018 zelf diverse zaken behandeld over woningoplevering

HVM-Woongoed
Er zijn veel en intensieve overleggen met Woongoed geweest over de samenwerking. We hebben diverse adviezen naar Woongoed uitgebracht.
Natuurlijk over de jaarlijkse huurverhoging, het voorstel van Woongoed lag binnen de afspraken die in het Sociaal Huurakkoord 2016-2020 dat wij met Woongoed hebben gesloten, dus daar zijn we mee akkoord gegaan. Maar omdat de huurprijzen van appartementen in monumentenpanden door overheidsmaatregelen enorm kunnen stijgen (ze hebben ieder 50 punten erbij gekregen in de puntentelling) heeft de HVM voor deze woningen een apart advies uitgebracht. Woongoed heeft dat advies gehonoreerd door de streefhuur van deze woningen veel lager vast te stellen dan voor alle andere woningen in de sociale sector. Voor appartementen in monumentenpanden ligt de streefhuur nu op 65% van maximaal redelijk en voor alle overige woningen op 82,5%.
We hebben advies uitgebracht op het Bod van Woongoed, in dat advies hebben gewezen op het geringe aantal eengezinswoningen onder de aftoppingsgrens. We hebben in 2018 onderzoek gedaan naar eengezinswoningen onder de aftoppingsgrens. Hieruit blijkt dat de meeste van deze woningen zich in de Stromenwijk bevindt en dan met name in zogenaamde Paul Brietwoningen. Dit zijn kleine woningen met een laag energielabel. Er zijn slechts een gering aantal eengezinswoningen met een huur onder aftoppingsgrens in de andere wijken van Middelburg. De HVM maakt zich hier zorgen over. Dit hebben we in ons advies verwoord.
Over de vergoeding bij ingrijpende onderhouds- en energieprojecten hebben we ook een positief advies uitgebracht.
 

HVM-gemeente
De onderhandelingen met de gemeente hebben op een wat lager pitje gestaan in 2018. We hebben kennis gemaakt met wethouder Aalbers. Bij dit gesprek hebben we het Bod van Woongoed besproken. Ook bij de gemeente we onze zorg geuit over de naar ons niet zo evenredige verspreiding  van eengezinswoningen met een huur onder de aftoppingsgrens in Middelburg.
Bij dit gesprek heeft de wethouder zijn behoefte uitgesproken dat de HVM een onafhankelijke organisatie blijft.

 

HVM-Woonbond
Routekaart energieneutraal

In 2017 heeft de HVM zich opgegeven voor de Pilot Energiebesparen met de Woonbond. In 2018 hebben we aangegeven door te willen gaan met deze Pilot, die ondersteuning van de Woonbond inhoudt bij de beoordeling van en de ontwikkelingen in de routekaart naar energieneutraal van Woongoed.  Door drukte bij de Woonbond zelf en de participatie onderhandelingen tussen HVM Woongoed heeft dit vertraging opgelopen. Eind 2018 heeft Woongoed aangegeven hier haar medewerking aan te willen verlenen. Met de beleidsgroep energie wordt dit begin 2019 opgepikt.

 

Hervorming HVM 
Voor de hervorming van HVM hebben we in 2018 steun gevraagd bij de Woonbond. Ook dit hierbij is om dezelfde redenen als bij de routekaart naar energieneutraal vertraging opgelopen. Hierdoor hebben we in 2018 hier nog geen afspraken over kunnen maken. Ook dit wordt begin 2019 opgepikt.

 

ledental HVM en achterbanraadpleging 
De daling van het ledental die zich al sinds enkele jaren voordoet is in 2018 verder door

 

gegaan. het ledental is van 922 naar 884 gedaald. Van bijna 400 leden hebben we mailadressen, zij vormen ons digitaal platform. Via deze groep en via ons kwartaalblad 

HVM-Nieuws hebben we in 2018 achterbanraadpleging gedaan over o.a. de huurverhoging en Zuidwestwonen. We constateren hierbij wel dat de respons via de mail of het HVM nieuws mager blijft.

 

Jaarrekening 2018
De jaarrekening wordt opgemaakt door een extern controller en zal zodra deze goedgekeurd is op verzoek nagezonden worden.

Tot slot
Het nieuwe HVM bestuur heeft eind 2018 afspraken met Woongoed gemaakt over de voortgang van de hervorming van de HVM. Woongoed zal de HVM niet verder korten op voorwaarde dat de doelstellingen die we voor 2018 hadden in 2019 gerealiseerd worden. Woongoed is bereid de HVM daarin te ondersteunen waar nodig. We zijn blij met deze toezegging en zien 2019 met vertrouwen tegemoet.